TìM HI?U SISU

??i h?c Ngo?i ng? Th??ng H?i ???c thành l?p vào n?m 1949. T? ?ó ??n nay SISU ?? góp ph?n ?ào t?o nh?ng nhan tài xu?t s?c, ch?t l??ng cao, v?i t?m nhìn qu?c t? ??m ch?t nhan v?n, có tinh th?n sáng t?o, có kh? n?ng th?c ti?n, ngo?i ng? th?ng th?o và có th? trao ??i xuyên v?n hóa, t? ?ó giúp h? có th? tr? thành c?ng dan th? gi?i h??ng t?i t??ng lai.

??i h?c Ngo?i ng? Th??ng H?i ???c thành l?p vào n?m 1949. T? ?ó ??n nay SISU ?? góp ph?n ?ào t?o nh?ng nhan tài xu?t s?c, ch?t l??ng cao, v?i t?m nhìn qu?c t? ??m ch?t nhan v?n, có tinh th?n sáng t?o, có kh? n?ng th?c ti?n, ngo?i ng? th?ng th?o và có th? trao ??i xuyên v?n hóa, t? ?ó giúp h? có th? tr? thành c?ng dan th? gi?i h??ng t?i t??ng lai.